Arama

Çağrı Merkezi 444 3 912

WEB İLETİŞİM KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

Ünaldı Medikal San. Tic. Ltd. Şti. (“Ünaldı Medikal”) olarak kişisel verilerin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Ünaldı Medikal, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 s.k. kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz web iletişim, talep ya da şikayet iletme faaliyetimizi yürütmek amacıyla Ünaldı Medikal tarafından Ünaldı Medikal’e ait web sitesi üzerinden elektronik ortamda mevzuata ve Ünaldı Medikal politikalarına uyumun sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi, Ünaldı Medikal’in meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir. Burada işlenmekte olan kişisel verileriniz aşağıda sayılan işleme amaçlarla, kanuni zorunluluklar dışında
aktarılmamaktadır.

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği
Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesi uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Ünaldı Medikal San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

2) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak Ünaldı Medikal tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:• Resmi kurumlarca ilgili mevzuat kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi;
• Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması;
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
• Talep- şikayetlerin takibi,
• İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi;
• KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

3) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.unaldimedikal.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Ünaldı Medikal San. Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Ünaldı Medikal’e iletmeniz durumunda Ünaldı Medikal talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Ünaldı Medikal tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptirler.

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.unaldimedikal.com.tr internet adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Product has been added to your cart